முதலாழ்வ ர்கள் வைபவம் பகுதி 01 - Blogs - Geetham Entertainment

Adiyarkadiyans Blog

முதலாழ்வ ர்கள் வைபவம் பகுதி 01

Rate this Entry
Quote Originally Posted by adiyarkadiyan View Post
ஸ்ரீயப்பதி யான ஸர்வேஸ்வரன ான எம்பெருமான ் இந்த சம்ஸார ஸகரத்தில் மூழ்கியுள் ள ஜீவாத்மாவை உய்விக்க வேண்டி, தேசாந்திரம ் போன மகனைக்காணத தக்கப்பன்ப ோலே மிகவும் க்லேசப்பட் டு, இராம க்ருஷ்ணதி அவதாரங்களை எடுத்தான். ஆயினும் இச்சம்ஸரிய ானவன் அவனுடைய உண்மை ஸ்வரூபத்தை காணாதே, இவன் மாயன், பொயுரைப்ப வன், இடையன், வெண்ணைக்கா க குடமாடும் கூத்தன் என்று தவராக நினைக்க, ஞானிகள் என்னுடய ஆத்மாவைப்ப ோன்றவர்கள ், ஆனால் அவர்கள் கிடைப்பதோ மிகவும் துர்லபம் என்று க்லேசத்தோ டே தன்னுடை சோதிக்கு ஏளினன் பரமாத்மா.
ஆயினும் இஜ்ஜீவாத்ம ாவை உய்விக்க வேண்டும் என்று எண்ணுங்கால ், ஆனைக்கொண் டு ஆனைப்பிடிப து போலே, இவர்களை முன்னம் ஜீவாத்மாவா க இருந்து, பின் முக்தர்கள் கோஷ்டியை அடைதவர்களை ப்கொண்டு அதைச்செய்ய வேண்டும் என்று தன் நாச்சியாரு டன் முடிவு செய்து, அங்கணமே ஆழ்வார்களை அவதரிக்கச் செய்தான்.
இவ்வாழ்வார ்கள் பதின்மர். பன்னிருவர் என்றும் உரைப்பர். ஸ்ரீவைஷ்ணவ மரபைச்சேர் ந்தவர்கள் திவ்ய என்னும் பதத்தை ஆழ்ந்துநோ க்கி உபயோகிப்ப ர். ஆழ்வார்களை திவ்ய சூரிகள் என்றும், அவர்கள்தம் அருளிச்செய ல்களை திவ்யப்ரபந ்தம் என்றும், அவர்களால் ம்ங்களாஸாஸ னம் செய்யபெற்ற க்ஷேத்ரங்க ளை திவ்ய தேசங்கள் என்று வழங்குவது ஸ்ரீவைஷ்ணவ ர்களின் மரபு.
இவ்வாழ்வார ் ஆச்சாரியர் களை நமக்காக ஈந்த அந்த ஸ்ரீமந் நாராயணை முதற்கண் வணங்குகிறே ன். இந்த நாராயண சப்த்மாந்த ு, நார + அயந சொற்களின் கூட்டெழுத் தாகும். எப்பொழுது நகாரம் வலுத்து ணகாரம் ஆகின்றதோ, ஆப்பொழுது , அப்பெயரை பொதுபெயரா க கொள்ளகூடா து என்பது சம்ஸ்க்ருத வியாகரணம் என்று கேட்டதாக நினைவு. அதாவது, சேற்றில் முளைக்கும் அத்துனைவஸ் துவுக்கும் பங்கஜம் என்பது பொதுப்பெய ர் ஆயுனும், அது தாமரையைக்க ுறிக்கும். ஆக பங்கஜம் என்பது பொதுப்பெய ர். தாமரை என்பது அது சிட்டுக்கு றிக்கும். ஆயின் நாராயணன் என்பதை பொது பெயராக கொள்ளக்கூ டாது என்ற வியாக்கரணத ்தின் படி, இது தனிக்கோளா ட்சி செய்யும் ஸர்வேஸ்வரன ான எம்பெருமான ை மட்டுமே குரிக்கும் . அவன் திருவுரைமா ர்பன் என்பதாலே ஸ்ரீமந்நார யணன் என்றபடி.
இந்த ஸ்ரீமந் நாராயணனானவ ன் எப்பொழுது ம் வேதத்தை நிலைனிறுத் துவேன் என்று கங்கணம் கட்டிக்கொ ண்டும், நித்ய சூரிகளும் ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரியர் காளால் சூழப்பட்ட் வனுமாக் இருப்பவன். அப்படி பரமைகாந்தி களால் சூழப்ப்ட்ட ு நின்றும் நம்போல மூடர்களை தன்னிடதே அழைக்க யோசித்துக ்கொண்டேயு ம் இருப்பவன். அவனுடய பரமகாருண்ய த்திற்க்கு பல்லாண்டு.
இது ப்ரஹ்மதந்த ிர ஸ்வாமி அருளிச்செய ்த திவ்ய சூரி ஸ்தோதிரம் :
ஸ்ரீமத் வேதாந்த ஸித்தாந்த ஸ்தாபனா நித்ய தீக்ஷிதம்
ஸ்ரீமந் நாராயணம் வந்தே பாந்தம் சூரிகுரூத் தமை


பாலேய் தமிழர்கள் ஆழ்வார்கள்
முதலாழ்வார ்கள் பாலேய் தமிழர்கள் என்பது,
மறையின் குருத்தின் பொருளாய்ய ும் செந்தமிழ் தன்னையும் ஒன்றைத் திரித்து அன்றெரித்த திருவிளக்க ு என்பதிலும் , ஞானத்தமிழ் புரிந்த நான் என்பதிலும் , யானே இருந்தமிழ் நன்மாலை இணையடிக்கே சொன்னேன் எம்பதிலும் தமிழ்த்தலை வன் என்பத்லும் புரியும். நிற்க.

முதலாழ்வார ்களின் முன்னவரான பொய்கையாழ ்வார் வைபவம்

திருக்கச்ச ி நகரம் தன்னில் அடியவர்கள் சொன்னவண்ண ம் செய்தபிரான ாம் யதோத்காரி சன்னிதியில ் கண்கள்மூடி ன நிலையில் பொய்கையாழ ்வாரைக்காண ்கின்றோம் . இவ்வாழ்வார ் திருக்கச்ச ிநகரில் துவாபர யுகத்தில் பாஞ்சசன்னி யத்தின் அம்சம் கொண்டு ஓர் ஐப்பசித்த் ங்கள் திருவோணத் தில் அவதரித்தார ். படப்போர் புக்கு முழங்கும் அப்பாஞ்சசன ்னியம், செம்பவளவாய ின் தித்திப்பை அனுபவித்து நமக்கு அதன் சாறான முதல் திருவந்தாத ி அருளிச்செய ்தார். இப்பாஞ்சசன ்னியமானது அசுரனின் எலும்புகளல ் செய்யப்பட் டது. எம்பெருமான ுக்கு மிகவும் பிரியமானது . பாரதப்போர ் தனில் இப்பாஞ்சசன ்னியமானது தனது த்வனியினால ேயே கௌரவர்களி ன் இதயத்தை பிளந்தது. அங்கணமே ஆழ்வாரும் தம்முடைய க்ரந்ததினா ல் வேததிற்க்க ு புறமானவர்க ளை நடுங்குறச் செய்தார் என்று கொள்ளவேண் டும்.
ப்ரம்மதந்த ிரஸ்வாமி அருளிய ஸ்லோகம்
துலாயாம் ச்ராவணே ஜாதம் காஞ்ச்யாம் கஞ்சன வாரிஜாத
த்வாபரே பஞ்சஜன்யாம ்சம் ஸரோயோகின ம் அச்ரயே


இங்கணம் அடியேனால் தமிழில் ஆழ்வார்கள் திவ்ய சரிதமும், திருப்பல்ல ாண்டு விரிவுரையு ம் ஆரம்பிக்க படுகிறது. சாருகேஸி, ருக்மிணி அம்மா, இது சரியாக வரவேண்டும் என்று அவனிடம் வேண்டிகொள் ளுங்கள்

Submit "முதலாழ்வ ர்கள் வைபவம் பகுதி 01" to Digg Submit "முதலாழ்வ ர்கள் வைபவம் பகுதி 01" to del.icio.us Submit "முதலாழ்வ ர்கள் வைபவம் பகுதி 01" to StumbleUpon Submit "முதலாழ்வ ர்கள் வைபவம் பகுதி 01" to Google

Categories
Divya Prabandam , ‎ AzhvArgal Vaibhavam

Comments