எம் முகவரி - Page 3
+ Reply to Thread
Page 3 of 8 FirstFirst 1234567 ... LastLast
Results 41 to 60 of 143

Thread: எம் முகவரி

 1. #41

  Default

  இலை வகைகள்
  ______________________________ ______________________________ ______________________
  தமிழர் இலைகளை அதன் வடிவிற்கேற ்ப பிரித்திரு ப்பர்:
  வாழை, மா, பலா = இலை
  நெல், கேழ்வரகு, வெங்காயம் = தாள்
  தென்னை, பனை = ஓலை
  சோளம், கரும்பு = தோகை
  - பாவாணரின் , ஒப்பியன் மொழிநூல், மடலம் 1
  ______________________________ ______________________________ ______________________


  இலை விளிம்பு = Leave Margin

  அரியப்பட்ட து = serrate
  இருபற்கொண் டது = doubly toothed
  குலைவட்டம் = crenate
  இமைவடிவானத ு = ciliate
  முழுமையானத ு = entire
  வள்ளடிவடிவ ானது , சோணைவடிவான து = lobate

  கூட்டிலைகள ்- Compound Leaves

  முத்தாளி = trifoliate
  அங்கையுருவ ி = palmate
  தூவியுருவா னது, சிறகையுருவ ானது = pinnatifid
  வியச் சிறகையுருவ ானது, விடிச் சிறகையுருவ ானது (வியம், விடி என்பவை oddக்கு ஒக்கவலமான தமிழச் சொற்களென எண்ணுகிறேன ்!), வியச் சிறகையுருவ ி= odd pinnate
  சோடித் தூவியுருவி = paripinnate
  எளிமையான இலைகள் = Simple Leaves
  வட்டம் = orbiculate
  சிறுநீரக வடிவானது = reniform
  இழுமியது = linear
  கேடய உருவினது = peltate
  ஈட்டிவடிவி னது = hastate
  முட்டையுரு வினது, இச்சி = oval
  குலைக்கா யுருவினது = cordate
  சட்டுவவடிவ ினது = spatulate
  வேல்வடிவின து = lanceolate


  Structure of a plant = செடியின் அமைப்பு

  Root system = வேர்ச் சிட்டம்/ கட்டகம் ; Root hairs = வேர்த் தூவி; Root cap = வேர் மூடி ; Radicle = முளைவேர்
  Primary root = முதன்மை வேர்
  Collar = கழுத்து, எருத்து
  Secondary root = பக்கவேர்
  Cotyledon = விதையிலை
  Stem = தண்டு
  Leaf node = இலைக் கணு
  Inter node = இடைக் கணு
  Leaf = இலை
  Shoot = கொழுந்து, குருத்து
  Axillary bud = அக்குட் புதல் ; புதல் = bud
  Terminal bud = அரும்பு
  Flower bud = மொக்குள்
  Flower = பூ
  Last edited by karki; 01-17-2008 at 10:15 PM.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 2. #42

  Default

  ______________________________ ______________________________ ___________
  பூவானது தோன்றுகையி ல் அரும்பு என்றும் பேரரும்பான போது போது
  என்றும், மலர்ந்தபின ் மலர் என்றும், விழுந்தபின ் வீ என்றும், வாடிய பின் செம்மல் என்றும் அழைக்கப்பட ும்.
  அரும்பு அதனதன் அளவுக்குத் தக்கபடி அரும்பு, மொட்டு, முகிழ், முகை, மொக்குள் எனஅழைக்கப்பட ும்.
  - பாவாணரின் , ஒப்பியன் மொழிநூல், மடலம் 1
  ______________________________ ______________________________ ___________

  Structure of a Tree = மரத்தின் அமைப்பு

  Root-hair zone = வேர்முடி வளைவம்
  Trunk = அடிமரம்
  Taproot = ஆணிவேர்
  Bole = கவை
  Limb = கொப்பு
  Branch = கிளை
  Twig = இணுக்கு
  Top = உச்சி

  Pith = வத்தை, சோற்றி
  Phloem = படலப் பட்டை
  Bark = புறப் பட்டை
  Cambium = மாறுபட்டை
  Sapwood = மரச்சாறு
  Heartwood = வயிரம், மரவயிரம்
  Annual ring = ஆண்டு வளையம்
  Medullary ray = மூளைக் கதிர்
  Stump = முருத்து, தூறு, முண்டம்
  ______________________________ ______________________________ ______
  அடிமரத்தின ின்று பிரிவது கவை முதலில் அடி/ அடிமரம் அதனிலிருந் து பிரிவது கவை அதன் மேல் வருவது கொம்பு அதிலிருந்த ு கிளைப்பது கிளை, கிளையிலிரு ந்து உண்டாவது சினை, சினையிலிரு ந்து பிரிவது போத்து, போத்தின் அடுத்தது குச்சு, குச்சின் பிரிவு இணுக்கு எனத் தமிழர் பகுத்து வைத்திருந் தனர்.
  ______________________________ ______________________________ ______

  மரக்கறி, காய்கறி = vegetable
  நிலத்திணை, செடி = plant

  இலைகள் = leaves
  தண்டுகள் = stems
  வேர்கள் = roots
  பூக்கள் = flowers
  புதலியற் பழங்கள் = botanical fruits
  பூடுகள் = bulbs
  விதைகள் = seeds

  தோட்டச்செழ ிக்கை = horticulture
  நெட்டாயுளி = perennial
  ஈராட்டைவாழ ி = biennial
  மூலிகையிய = herbaceous

  மரம் = woody tree
  செடி= plant
  புதர் = shrub
  பற்றை = bush
  காமரி, வீரை = vine
  ஊர்கொடி = creeper
  இவர்கொடி = climber
  மூலிகை = herb
  பூசணம் = fungi
  கொந்தாழை = algae
  பாசி = moss
  கொனைப்பொறை , கொனைதாங்கி = Conifer
  அத்தாளி, இறை = fern
  தழுதணை, கற்பாசி
  = lichen
  Last edited by karki; 08-05-2009 at 06:02 AM.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 3. #43

  Default

  சமையற் காய்கறிகள்

  பூண்டு மற்றும் தண்டுக் காய்கறிகள் (Bulb & Stem vegetables)

  Asparagus = நீர்த்தண்ட ு
  Celeriac = சிவரிக்கிழ ங்கு
  Celery = சிவரி ; Parsley = மேலைமல்லி
  Chive = பூண்டுத்தழ ை
  Elephant Garlic = யானைப் பூடு (வெள்ளைப் பூண்டுடன் பெருந் தொடர்பேதும ் இல்லாத ஒற்றைப் பல்/ கிழங்கு கொண்ட பூடு வகையினது.)
  Garlic = (வெள்ளைப்) பூண்டு, உள்ளி (யாழ். வழக்கு), வெள்ளைப் பூடு (குட.குண. ஈழ. வழக்கு)
  Kohlrabi = கோசுக்கிழங ்கு (கோசு வட்டமாக இருப்பதைக் குறிக்கும் கோளம் என்ற சொல்லின் திரிவான நற்றமிழ்ச் சொல்லே!)
  Leek = தண்டுத்தாள ்
  Onion = வெங்காயம், ஈரவெங்காயம ் (ஈழ.வழக்கு); Bombay onion= வேம்பாய் வெங்காயம் (பம்பாய் வெங்காயம்; சிவப்பாக, சின்னதாக இருப்பது. பெரும்பாலு ம் சம்பலுக்கு ப் பயன் படுத்துவார ்கள்.)
  Shallot = நீள்வெங்கா யம், வெங்காயக் கிழங்கு
  Scallion, Spring onion = வெங்காயத்த ாள்
  Wild leek = இராகூச்சிட ்டம் (செ.ப. அகரமுதலி காட்டுஞ் சொல்; இதன் முழுப்பொரு ள் அறியேன்!), காட்டுத் தண்டுத்தாள ்

  புதலியற் பழங்கள் மற்றும் காய்கள் (Botanical fruits & Vegetables)

  Artichoke = கொனைப்பூ
  Armenian cucumber = பாம்பு வெள்ளரி
  Eggplant, Aubergine = வழுதுணை ; Brinjal = கத்தரி (க்காய்)
  Avocado = வெண்ணெய் பழம்
  Bell pepper = குடை மிளகாய்
  Bitter melon, bitter gourd = பாகற்காய் (இதில் தமிழக,ஈழப் பிறப்பான கடும்பச்சை ப் பாகலும் , அப்பால் கிழக்கு நாடுகளி லிருக்கும் மெழுகுப் பாகலும் வேறுபடுத்த ிப் பார்க்கப்ப ட வேண்டியவை!)
  Bread fruit = கொட்டைப் பலாக்காய், ஈரப்பலாக்க ாய்
  Calabash = சுரைக்காய்
  Cape Gooseberry = முனை அருநெல்லி
  Cayenne pepper = சிவப்பு மிளகாய்
  Chayote = பைஞ் சுரைக்காய் , சவ்வுக்காய ்
  Cauliflower = பூக்கோசு, காற்பூ (Calc>Caulk> Caul என இதன் வேர் கால் என்ற தமிழ்ச் சொல்லென்பத னை மொழியறிஞர் அருளி அவர்கள் வேரும் விரிவும் மடலம்.1-ல் நிறுவி யிருப்பார்கள்), பூ, கவிப்பூ
  Chilli pepper = மிளகாய்
  Cucumber = கக்கரிக்கா ய்
  Luffa = பீர்க்கங்க ாய்
  Malabar gourd = மலைவாரக் காய் (Malabar = மலைவாரம்)
  Marrow = வசை, சுரை
  Parwal = கொம்புப் புடலை
  Perennial cucumber = கோவைக்காய்
  Pumpkin = பூசணிக்காய ், பறங்கிக்கா ய் (வெளிநாட்ட னைக் குறிக்கும் Farangi என்ற பாரசிக அ. போர்த்துக் கேயச் சொல்லே தமிழில் பறங்கியாக..) ; Cantaloupe = தேன்முலாங் காய் ; Autumn squash = வறளைப் பூசணி; Muskmelon = சருக்கரைப் பூசணி
  Pattypan melon = சட்டிப்பூச ணி
  Snake gourd = புடலங்காய்
  Tomato = தக்காளி
  Sweet corn = மக்காச் சோளம், முத்துச் சோளம்; Baby corn = குட்டிச் சோளம்
  Last edited by karki; 08-03-2009 at 02:11 PM.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 4. #44

  Default

  Tomatillo = கிளித்தக்க ாளி (கிளி இங்கே சிறுமைப் பொருளில் ஆளப்பட்டுள ்ளது!)
  Winter melon = நீர்ப் பூசணிக்காய ் , நீர்முலாம் பழம்
  Courgette, Zucchini = வெள்ளரிக்க ாய்

  இவற்றுடன் நம் தமிழக் காய்களான...:

  கண்டகத்தரி = Solanum indicum
  மணத்தக்காள ி = Solanum nilgris
  மிதுக்கங்க ாய்
  பிரண்டை
  தூதுவளங்கா ய்
  பழுபாகல்


  இலைக்கணம், குளகு (Leafy & salad vegetables)

  Salad = குளகு (பிசறு)
  Amaranth = கழாய், கம்மை
  Bok Choy = சீனக்கோசு
  Brussel sprout = பிரசல் அரும்பு, பூக்கோசு நாறு, களைக்கோசு
  Broccoli = அடகுமுகை
  Cabbage = முட்டைக் கோசு ; White cabbage = வெண்கோசு
  Celtuce = மல்லியடகு
  Ceylon spinach = பசலைக்கீரை
  Chicory = காசினிவிரை
  Corn salad = வயற்கீரை, கூலக்கீரை
  Cress = ஆளி
  Curly kale = சுருளடகு
  Dandelion = அரிப்பல்லி லை, அரிப்பல்
  Endive = காப்பிரிக் கீரை ; Curly endive = சுருள்(காப பிரிக்) கீரை
  Broad-leaved endive = பேரிலைக் காப்பிரிக் கீரை
  Epazote = புழுவிதை (ச்செடி)
  Baobab = பப்பரப்புள ி
  Fiddlehead = ஓதுமத்தலை இறை
  Fluted pumpkin = குழற்காய்
  Green cabbage = பச்சைக்கோச ு
  Ice plant = பனிச்செடி
  Kai-lan = சீனக்களை
  Kale = அடகு, களையடகு
  Lettuce = பாற்கீரை/ பாற்கோசு, இலைக்கோசு
  Lizard`s tail = பல்லிவாலி
  Melokhia = அரையக்கீரை
  Mustard = கடுகிலை
  New Zealand Spinach =புதுக் கடலகக் கீரை, நியூசிலாந் துக் கீரை
  Polk = செங்களைச் செடி
  Radicchio = செங்காசினி விரை
  Roselle = புளிச்சாங் கீரை
  Soko = சேக்கொண்டை , நூற்பூ
  Spinach = கீரை
  Water cress = நீராளி
  Water spinach = தொய்யில்
  Winter purslane = மாரிப் பசளை

  இவற்றுடன் நம் தமிழக் கீரைவகைகளா ன..:

  பொன்னாங்கா ணி = alternanthera sessilis
  முளைக்கீரை = amarantus blitum; ஆரை = amarantus tristis
  அகத்தி = Sesbania grandiflora
  வல்லாரை = Indian pennywort
  குப்பைமேனி = acalypha indica
  குறிஞ்சா = scammony swalow wort
  Last edited by karki; 06-12-2008 at 07:41 PM.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 5. #45

  Default

  கொட்டையுள் ள காய்கறிகள் (Podded vegetables, வறளி = Legume)

  American groundnut = அரிக்கன் நிலக்கடலை [அமெரிக்காவ ை அரிக்கா, அரிக்கன் என்று திரித்தழைப ்பது தென்தமிழக, ஈழ வழக்கு (காட்டு: அரிக்கன் விளக்கு)]
  Azuki bean = துவரவரை , துவரைக்காய ்
  Beans = கழங்கு, அவரை
  Black-eyed pea = கருக்கண்ணி க் கடலை
  Chickpea = கொண்டைக்கட லை
  Cowpea= தட்டைப் பயறு
  Drumstick = முருங்கை, முருங்கைக் காய்
  Fava bean = சிம்பை
  French bean = கப்பல் அவரை
  Guar , Cluster bean = கொத்தவரை
  Horse gram = கொள்ளு
  Hyacinth bean = மொச்சை
  Lentil = பருப்பு (விதப்பாக எருமையூர்ப ் பருப்பு; எருமையூர் = மைசூர்)
  Moth bean = துருக்கிப் பருப்பு
  Mung bean, green gram = பயறு, பாசிப் பருப்பு ; Bean sprout= பயற்றுமுளை
  Okra = வெண்டை, வெண்டிக்கா ய் (நம்மூர் பக்க ஆங்கிலத்தி ல் lady`s finger)
  Pea = கடலை, பட்டாணி, உருளங் கடலை; Green pea =பச்சைக்கடல ை
  Peanut = கடலைக்காய்
  Pigeon pea = ஆடகி, துவரை
  Red bean, Kidney bean = செங்கடலை
  Rice bean = அரிசியவரை
  Runner bean = பயிற்றங்கா ய், பயற்றங்காய ்
  Sabre bean = அவரைக்காய்
  Soy bean = பசையவரை
  Sword-bean = பாடவரங்காய ், பாடவரை
  Winged bean = முறுக்கவரை
  Last edited by karki; 01-26-2008 at 12:32 PM.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 6. #46

  Default

  வேர்களும் கிழங்குகளு ம் (Root & tuberous vegetables)

  Abaca = நார்வாழை
  Acorn squash = மாரிப்பூசண ி
  Arracacha = பொடிவள்ளிக ் கிழங்கு
  Arrow root = கணைவேரி
  Bamboo shoot = மூங்கில் முளை
  Beetroot = அக்காரக் கிழங்கு, அரக்கணம்
  Black cumin = பாங்குமம், கற்காணம், அத்தகம்
  Broadleaf arrowhead = கணைத்தலை
  Canna = பூவாழை
  Carrot = குருக்கிழங ்கு
  Cassava, Tapioca = மரவள்ளிக் கிழங்கு
  Chinese artichoke = சீனக் கொனைப்பூ
  Chowchow = பச்சல்
  Daikon = வெண்மூலகம் , மாரிமூலகம்
  Earthnut pea = நிலக்கடலை அவரை
  Ensete = மொந்தன்வாழ ை
  Ginger = இஞ்சி, இஞ்சிவேர்
  Jerusalem artichoke = யெருசலேம் கொனைப்பூ, எல்வேர்
  Parsnip = தூம்பி, வெண்கிழங்க ு, முள்ளங்கி
  Pignut = பன்றிநெற்ற ு
  Potato = உருளைக்கிழ ங்கு
  Radish = செம்முளா
  Taro = சேப்பங்கிழ ங்கு (Indian kales root)
  Turnip = பைக்கோளி
  Yacon = சீனிவேர்
  Yam = சருக்கரைவள ்ளி, சக்கரைவள்ள ி, வள்ளிக் கிழங்கு ; Elephant yam= கரணைக் கிழங்கு, சட்டிக்கரண ை (கருணைக் கிழங்கு)


  கடற் காய்கறிகள் ( Sea vegetables)

  Hijiki = மான்வாற் புல்
  Laver = செங்கொந்தா ழை
  Caulerpa, Sea grape = கடற் புளி
  Sea lettuce = கடற் பாற்கீரை
  Nori = ஆழிக்களை (சிட்டை, தாள்); Algae = கொந்தாழை
  Last edited by karki; 08-05-2009 at 06:12 AM.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 7. #47

  Default

  பழங்கள்
  ______________________________ ______________________________ ____________
  காயின் வெவ்வேறு நிலைகள் பூம்பிஞ்சு , திருகுபிஞ் சு, இளம்பிஞ்சு , பிஞ்சு, அரைக்காய், காய், முக்காற்கா ய், கன்னற்காய் அ. பழக்காய், கடுக்காய் அ. கருக்காய் என வெவ்வேறு சொற்களாற் குறிக்கப் படுகின்றன.

  இதில் மாம்பிஞ்சு வடு பலாப்பிஞ்ச ு மூசு, எட்பிஞ்சு கவ்வை, தென்னை, பனையின் பிஞ்சு குரும்பை , வாழை கச்சல், பாக்கு நூழாய், நெல் கருக்கல் என்றும் விதப்பித்த ுக் கூறப்படுகி ன்றன.

  நுரு = அறுத்த தாளில் முளைக்கும் தளிர்
  நொரு = முதிர்ந்த பயிரின் அடியில் முளைக்குந் தளிர், காய்ப்பு ஓய்ந்த பின் தோன்றும் பிஞ்சு

  செவ்வையாய் ப் பழுக்காத பழங்கள்.வெ ்வேறு காரணம் பற்றிச் சிவியல், சூம்பல், வெம்பல், சொத்தை, அளியல், அழுகல், சொண்டு எனப் பலவகையாகக் கூறப்படுகி ன்றன.

  பழத்தின் தோல்வகைகட் கு, அதனதன் வன்மை மென்மைக்கு த் தக்கபடி தொலி, தோல், தோடு,ஓடு, சிரட்டை எனப் பல பெயர்களுள.

  விதைவகைக்க ு வித்து, விதை, மணி, காழ், முத்து, கொட்டை என வெவ்வேறு சொல்களுள.

  - பாவாணர், ஒப்பியன் மொழிநூல் , மடலம் 2
  ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______

  Pome = சதைப்பழம்
  Berry = பூலா, நெல்லி
  False berry = நெல்லிப்போ லி
  Drupe = கொட்டைப்பழ ம்
  Aggregate fruit = திரட் பழம், திரளி

  tropical = வேனிற்செடி , திருப்பமுட ங்கல்
  sub-tropical = சார் வேனிற்செடி , சார்- திருப்பமுட ங்கல்
  exotic = புறத்தேய


  Apple = ஆப்பிள், அரத்தி
  Medlar = நொக்கொட்டா
  Pear = பேரிக்காய் , நீரிக்காய்
  Quince = மேலைமாதுளை, பேதானா
  Rowan = கொத்திரத்த ை

  Apricot = தேன்பழம்
  Cherry = சேலா, செங்கொவ்வி
  Greengage = பச்சைத்தூற வம்
  Peach = வம்மி, நெல்லானி ; Nectarine = அமுதவம்மி, அமிழ்தம் பழம்
  Plum = தூறவம், தெருணை

  Blackberry = கரும்பூலா, கருநெல்லி
  Cloudberry = குயின்பூலா , முகில்நெல் லி
  Gooseberry = அருநெல்லி
  Raspberry = செங்கரு நெல்லி
  Thimbleberry = தீதாள் பூலா
  Wineberry = நறற்பூலா
  Bearberry = கரடிப்பூலா
  Billberry = சொண்டான்பூ லா
  Blueberry = நீலப்பூலா
  Crowberry = காக்கைப்பூ லா
  Wolfberry = நரிப்பூலா

  Grape = கொடிமுந்தி ரி
  Beach plum = புங்கைப் பழம்

  ______________________________ ______________________________ ______________
  குரும்பை, இளநீர், தேங்காய், கொப்பரை நால்வகைப்ப ட்டது
  ______________________________ ______________________________ ______________
  Last edited by karki; 04-14-2010 at 04:41 PM.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 8. #48

  Default

  Cardon = தாளிப்பழம்
  Dragonfruit = செம்பலவு , சீனப் பலவு
  Melon = முலாம்பழம் , இன்கும்மட் டி, கும்மட்டி
  Strawberry = நிலப்பூலா, நிலநெல்லி
  Date = ஈந்து, ஈச்சம்பழம்
  Fig = அத்திப்பழம ்
  Jujube = இலந்தை, செவினி
  Olive = இடலை
  Pomegranate = மாதுளம்பழம ், மிதுக்கம் பழம்
  Sycamore fig = வெண்ணாங்கு அத்தி

  Citron = சீதளை, மாதுளங்கம் , நாரத்தங்கா ய்
  Clementine = கொழிஞ்சி, கிழிஞ்சி
  Grapefruit = முந்திரி நாரத்தை
  Kiwi = பசலி
  Kumquat = பொன்னாரந்த ை
  Lemon = எலுமிச்சை
  Lime = குருந்து, மஞ்சைக்காய ், தேசிக்காய்
  Limetta = சக்கரைக் குருந்து, சக்கரை மஞ்சை, எற்பழம்
  Mandarin = தேன்ரோடை, நாரத்தம் பழம்
  Orange = தோடை, தோடம்பழம்
  Seville / Bitter orange = கிச்சிலி, சாற்றுக் கனி (சாத்துக்க டி)
  Tangerine = தஞ்சிரத்தை
  Pomelo = பொம்மாசு
  Pomplemous(அதாங்க.. பம்பளிமாசு ) = பேரின்னரந் தம்

  Ackee = வெண்சுதைப் பழம்
  Avocado = வெண்ணெய்ப் பழம்
  Bael = கூவிரம்
  Banana = நேந்திரம்ப ழம் ; Plantain = வாழைப்பழம்
  Betel Nut, Arica nut = அடைக்காய், பாக்கு
  Bilimbi = புலிமா, புளிச்சைக் காய்
  Breadfruit = ஆயினி, ஈரப்பலா
  Burmese grape = கடார முந்திரி
  Cashew = முந்திரிப் பழம்
  Carambola, Star fruit = தமரத்தம் பழம், உடுப்பழம்
  Carob = தட்டைப்புள ி
  Coconut = தேங்காய் (குரும்பை, இளநீர், தேங்காய், கொப்பரை என நால்வகைப் பட்டது)
  Coffee = குளம்பிப் பழம்
  Currant = களா
  Custard apple = (சீதாப் பழம்) நளிரம், செதிற்பழம் (ஈழத்தில் அன்னமின்னா/ அன்னமுன்னா எனப்படும், இது போர்த்துக் கேயரால் அறிமுகப் படுத்தப் பட்ட சொல்லாக இருக்க வேண்டும்.)
  Durian = தூரியன், வெடிற்பலா ( வெடில் = நாற்றம்; பலா வடிவிலுள்ள நாற்றமடிக் கும் மலையகப் பழம்)
  Guava = கொய்யா, காழ்ப்பழம்
  Indian almond = வாதுமை
  Jackfruit = பலாப்பழம்
  Jambul, rose-apple = நாவற் பழம்
  Longan = பூவம் பழம்
  Lychee = செந்தோட்டு ப் பழம், புற்றுப்பூ வம், விளச்சி
  Mangusteen = வாற்றூமா (வால்= வெள்ளை; தூ = flesh)
  Melon pear =
  முலாம்பேரி , இன்கும்பேர ி
  Pawpaw = விதைவாழை, கச்சான்மா
  Papaya = பப்பாளி, செங்கொழும் பை
  Passion fruit = பாற் பழம்
  Persimmon = செவ்விருப் பை ; Date plum = பட்டிருப்ப ை ; Sapote = சாம்பரப் பழம் ; Sapodilla = மேலையிருப் பை
  Physalis = முனையருநெல ்லி
  Pine apple = செந்தாழை
  Pulasan = செம்பூவம்
  Tamarind = புளியம் பழம்
  Rambutan = குந்தளப் பழம், மயிர் முளைச்சான் பழம் (மலைய.வழக்க )
  Watermelon = வத்தகைப் பழம்
  Woodapple = விளாம்பழம்

  இவற்றுடன் தமிழப் பழங்களான:

  பாலைப் பழம்
  மகிழம் பழம்
  நுங்கு
  நெல்லி
  Last edited by karki; 09-04-2008 at 08:22 AM.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 9. #49

  Default

  இந்த ஞாயிறு.. உள்ளூர் உழவர் சந்தைக்கு சென்று, பேரிக்காய் , நீலப்புலா, மற்றும் சேலா வாங்கி வந்தேன்..

  (நம்ம மருத்துவர் பட்டாம்ஸ் அடிக்கடி சொல்லுவாங் க.. ஞாபக மறதிக்கு நீலப்புலா சாப்பிடுங் கன்னு.. அதான்.. மறக்காம வாங்கி வந்தேன்.. )

  கூடவே, வேணூமா வேணாமான்னு யோசித்து யோசித்து, இரண்டு செவ்விலுப் பை, அப்புறம் இரண்டு குந்தளப் பழமும் வாங்கி வந்தேன்..

  குந்தளப் பழம் ஏறக்குறைய.. நம்ம நுங்கு மாதிரியே சுவை..

  கொஞ்சம் நுங்கு.. கொஞ்சம் lychee கலந்த கலவை தான் குந்தளப் பழம்..

  நன்றி, கார்க்கி.. இந்த தாளின் சுவை கூடிக்கொண் டே போகிறது..

  v-

  பி.கு. lychee க்கு தமிழில் என்ன பெயர்?
  Short Measures
  It is a wretched taste to be gratified with mediocrity when the excellent lies before us - Isaac Disraeli

 10. #50

  Default

  வணக்கம் வாசன்,
  செந்தோட்டு ப் பழம் குறித் திருக்கிறே ன். நுங்கு நமக்கே நமக்கென உள்ள விதப்பான பழமாச்சே. விடுபட்டிர ுந்தது பட்டியலில் சேர்த் திருக்கிறே ன். நன்றி!
  நீலப்பூலா பற்றிய பட்டாம் பூச்சியின் பரப்புரை பலமாகத் தான் இருக்கின்ற து. நீலப்பூலா பற்றி பட்டாம்பூச ்சி சொல்லி நானும் கேட்டிருக் கிறேன்.

  இன்றைய நாள் இனிதாகட்டு ம்!
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 11. #51

  Default

  Nuts & Pulses - நெற்றுகளும ் பருப்புகளு ம்

  Walnut = உருப்பருப் பு, படகுரு
  Butternut = வெண்ணெய் நெற்று
  Wing nut = சிறக நெற்று
  Chestnut = தேனவரை நெற்று
  Beech = புங்கைப் பருப்பு
  Oak = செந்தூரப் பருப்பு
  Hazel = குரால் நெற்று
  Almond = வாதுமைப் பருப்பு, வாதுமை நெற்று
  Candle nut = திரிநெற்று , இந்திய வாதுமை
  Coconut = தேங்காய்
  Cashew = அண்டிமா, முந்திரிப் பருப்பு
  Pine nut = தாழை நெற்று
  Pistachio = பசத்தம் (mastix= மத்திகை நெற்று)
  Groundnut = நிலக்கடலை, வேர்க்கடலை


  Fungi - பூசணங்கள்

  Mushroom/Champignon= ஆம்பி / காளான்
  Truffle = மூலகி
  Morel = இராட்டாம்ப ி (இராட்டு = தேன்கூடு)
  Russula = நாய்க்குடை
  Lactarius = பாற்குடை
  Boletus = புழம்பி
  Chanterelle = பூவாம்பி
  Sparassis = பூக்கோசாம் பி, கடற்பஞ்சு
  Coral tooth mushroom = பவழப் பல்லாம்பி
  Hedgehog mushroom = முளவுமாக் காளான்
  Pine mushroom = தாழைக் காளான்
  Cauliflower mushroom = கவிப்பூக் காளான்
  Last edited by karki; 02-03-2008 at 10:20 PM.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 12. #52

  Default

  மனத்தால் அறியப்படும ் வினைச்சொற் களும் அவை சார்ந்த மற்றைய சொற்கள் சிலவற்றையு ம் பட்டியலிட முயன்றிருக ்கி றேன்.
  வழக்கம் போல் பல சொற்களில் உள்ளிருப்ப து பாவாணரும், இராம.கி அய்யாவும், அருளி அவர்களும்.

  மனவினைகள்

  உள்(ளு) (வி)= to will; உள்ளம், விள்வு = will
  உணர் (வி) = to feel; உணர்ச்சி = feeling
  நினை (வி) = to think, to remember; நினைவு = thought
  ஞாவகம், நினைப்பு, யாது (செட்டிநா. வழக்கு) = memory
  நினைவிலேற் று, உருப்போடு (வி)= memorize
  நினைவுகூர் (வி) = to remember, to commemorate = ஞாவத்திற்க ொள்
  நினைவேந்தல ்= remembrance;
  ஞாவகமூட்டல ் (வி)= to remind; ஞாவகமூட்டி = reminder

  முன்னு (வி)= to propose, to think, to intend
  மன்னுதல் (வி) = to mind, to think
  முன்னம் = mind, indication ; ஈடுபாடு = intention ; முற்பொதி =purpose; விழையம் = volition ;
  முன்னூட்டி , மன்னூட்டி = mentor; முன்காணி, கணித்திரை = monitor; முன்காணிப் பு= monitory,monitoring; முன்னடை= memento ; முன்னிழப்ப ு, மறதி நோய்= amnesia; புறமனமறதி நோய் = paramnesia; அம்முன்னிப ்பு = amnesty; மன, மனவுறு= mental ; மீள்முன்னி த்தல் = reminiscence .

  முன்னிடு (வி) = to propose, to set before
  முன்னிட்டு = having proposed, having set before, for the purpose of...
  முன்னீடு = proposal ; முற்போத்தம ், முன்னீட்டம ் = proposition
  முன்னிகை = comment
  முன்னிகையள ித்தல் (வி)= to comment ; முன்னிகையா ளர் = commentator ; முன்னிகையள ிப்பு, ஆட்டுரை = commentary

  உன்னுதல், உருவலித்தல ், அமைகணித்தல ் (வி) = to imagine
  உன்னம், உருவலிப்பு , அமைகணிப்பு = imagination;
  அமைகணம், படிமம் = image; கற்பிதம்= fantasy; கற்பனை= fancy
  உன்னித்தல் (வி)= to guess; உன்னிப்பு = guess,guessing
  எண்ணு (வி) = to deliberate, to consider
  எண்ணம் = consideration, thought
  ஓர்மித்தல் , ஓர்ந்து பார்த்தல் (வி)= to consider
  ஓர்மிப்பு = consideration
  கருது (வி)= to conceive, to think; கருத்தீடு = concept; கருத்தீட்ட ம், கருவுறல் = conception
  கருவுறுதல் (வி)= to conceive
  வித்திடுதல ் (வி)= to inceive; வித்தீடு = inception
  கண்ணுதல் (வி)= to perceive; கண்ணீடு = perception
  ஏடல், வடிவு = idea; இடுவிப்பு= ideal; இடுவிப்பான = idealistic ; கருத்தியல் = idealogy

  அறி, காண் (வி)= to know; அறிவு = knowledge
  கொள் (வி) = to opine; கோள், கருத்து = opinion; கொள்கை = doctrine
  மதி (வி) = to estimate, to regard
  மதிப்பு = estimation, respect; மதி, புலன் = sense
  புலனறிதல், புலனுணர்தல ் (வி)= to sense
  தீர்மானி (வி) = determine; தீர்மானம் = determination
  நயத்தல் (வி) = to appreciate; நயப்பு = appreciation
  தெருள் (வி) = to perceive clearly
  மருள் (வி) = to be deluded
  ஆய்தல் (வி) = to examine ; ஆய்வு,தேர் ு = exam; சோதித்தல் (வி) = to test, சோதனை = test
  கவ்வித்தல், ஆய்தல் (வி)= to check
  ஆராய் (வி) = to make a critical study: to investigate; ஆராய்ச்சி = research, critical study ; புலனாய்வு = investigation (புலன்விசா ணை = புலனுயாவல் )

  சூழ் (வி) = to deliberate, to counsel (counsel = சில நேரங்களில் "ஆற்றுப்பட த்தல்"), (சூழவை = council, சூழவையர் = councilor);
  கருத்தோது, கருத்தாய்த ல் = to consult ; கருத்தோதுவ ர் = consultant
  (கருத்தேற் ம் = suggestion)

  அகமுணல் = to become clear; திறவோர்காட ்சி = clairvoyance
  வெளிவாங்கு தல், துலங்குதல் = to become clear
  ஆயக்காலிடல ் (வி)= to refer; ஆயக்கால்,ந க்கீடு, எடுகோள் = reference
  நோடு= note; நோட்டு= note; நோட்டிடுதல ் = notate; நோட்டிகை = notice
  குறிப்பிடு தல் (வி)= to mention ;(முன்) குறிப்பு = mention ; அறிவுக்கூர ்மை = intelligence; அறிவுய்தி = intellectual

  வட்டகைத்தல ் = to investigate, investigation; to spy= உளவறிதல்;
  விசாரணை (வடமொழி பயிலும் திரி-தமிழ்ச் சொல்) = உயாவல்; விசாரித்தல ் = உசாவு,உயாவ
  சுட்டுதல் = to cite, to point; சுட்டிக்கா ட்டல்= point out; pointer= சுட்டி (சுட்டி mouse அல்ல!)

  உள்ளுணர்தல ் (வி) = realise; உள்ளமை = reality; உள்ளது = real
  சிந்தை, புலன் = sense ; நடைமுறை அறிவு, குமுன அறிவு, பொதுப்புலன ்= common sense; சித்தம் = வாலறிவு (இவ்வகையோர யே நாம் சித்தர் என்கிறோம்!)
  சிந்தித்தல ், புலனுணர்= to sense, to think ; சிந்தேற்றம ், உளக்கிளர்ச ்சி = sensation ; சித்தேற்று கிற, உளக்கிளர்ச ்சி தரும் = sensational
  சிந்தைமிகு = sensible; சிந்தைமிகு மை= sensibility
  சிந்தம், உணர்வு = sentiment ; சிந்தமான=senti mental; உணர்ச்சி பூருவமான= emotional
  சிந்தடைவான = sensitive; சிணுங்குதல ் = to be sensitive; சிணுக்கம், சிந்தடைவு = sensitivity
  சித்தின்கண ், காமாளம் = sensual ; சித்தூடுதல ்=to consent; சிந்தைவேறல ்= dissent

  வைகோள், மனக்கோள் = assumption; வைத்துக் கொள்ளல் (வி)= to assume ("அப்படி வச்சுக்கிட ாலும்..)
  கருதுகோள் = hypothesis ; முற்கோள் = prejudice
  பொக்கூள் = speculation ; பொக்கூளிடல ் (வி)= to speculate

  புரிதல் (தமிழக.), விளங்குதல் (ஈழ.) (வி)= to understand ; புரிதல் = understanding
  புரிகொள் (வி)= prehend; புரிகொள்ளல ் =prehension
  கும்பெருக் கல்= comprehend; கும்பெருக் கம் = comprehension
  செறிகுவிதல ் (வி)= concentrate; செறிவு= concentration;
  கவனித்தல் (வி)= to care, to attend; கவனம் = attention, care ; அவதானம் = observation ; அவதானித்தல ் (வி) = to observe;
  மறுவினைத்த ல், வினையாற்று தல் (வி)= to react ; எதிர்வினை, மறுவினை, வினையாக்கம ் = reaction; தொலைவுணர்வ ு = telepathy

  உதவி: ஒப்பியன் மொழிநூல் - பாவாணர்
  Last edited by karki; 08-21-2008 at 08:03 AM.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 13. #53

  Default

  உள்ளூர் சொற்களைப் பட்டியலிட் டு இருக்கிறேன ். இவற்றில் பல உருதுச் சொற்கள், பல சொற்கள் விடுபட்டும ் இருக்கின்ற ன, சிலவற்றைப் பெண்ணிய நோக்கிலும் உடம்பாற் கலங்குற்றோ ரை அவமதிப்பதா ய் இருப்பதாலு ம் பட்டியலிற் சேர்க்கவில ்லை.

  இலக்கு-சார்(local) , உலக வழக்குச் சொற்கள்

  கிராக்கி = கறக்கி; சாவு கிராக்கி = சாவு-கறக்கி (சாவு வீட்டிலும் பணம் பிடுங்கிறவ ன்!)
  பேமானி (உருது)= நாணிலி, மானமிலி
  கசுமாலம் = கழிமலம்
  நாதார் (உருது)= ஏழைக்குடி; நாதாரி (பாரசீகம்) = நொடிவி, நொடிவன்
  டூப்பு = ஈரி; டூப்ளிகேட் டு = ஈரிகை
  தினுசு >jinis (அரபி) = விதம், வகை
  திவால் >divala (உருது)= தீவாலை (கு.அரசேந்த ரன் வெளிப்படுத ்திய அருமையான சொல்!)
  துக்கடா >tukra (இந்தி) = துண்டு
  துட்டு >duit (தச்சு=dutch) = காசு
  தொட்ட >dotta (தெலுங்கு) = பெரிய
  படா (இந்தி) = படு
  நகாசு (வேலை) >naqqas (அரபி - உருது ) = (பொற்) கோறல் (வேலை)
  நாஷ்டா > naasta (உருது) = சிற்றுணா
  நாஸ்தி > nasti (உருது)= நசிப்பு
  நிஜார் > nizar (உருது)= அரைக் காற்சட்டை
  bracket போடுதல் = பிறைக்கோடு போடுதல்
  nose-cut = மூக்குடைப் பு
  பக்கா > pakka (உருது) = கன், கன்னதா (கன்னுதல் = பழுத்தல் ; அதாவாது முதிர்ந்து சீராக, முழுமையாக)
  பல்டி (உருது)= புரளடி, கரணம்
  பலான (உருது) = பலவான, அப்படியாகப ்பட்ட, இன்னதென் றறியப்பட்ட
  பேஷ் (சங்கதம்)= நன்று!
  பஜார் (உருது)= கடைத்தெரு
  பாக்கி > baqi (அரபி)= மிச்சம், எச்சம்
  பாயா > paya (உருது) = அடுசாறு
  பாபு (சிந்துத்த னி)= அப்பு, அப்பன் ("இன்னா பாபு நல்லாக்கீர ியா?" - தென் தமி. வழக்கு, என்னா அப்பு நல்லாயிருக ்கீகளா? என்ன அப்பன் சுகமா இருக்கியளே ? (யாழ்.வழக்க ), அகவை குறைந்தவர் களை 'அப்பன்' என அன்புருகி அழைப்பது ஈழத்து யாழ்ப்பாண வழக்கு, மட்டக்களப் பில் 'மகன்' என்பார்கள் !)
  pick-pocket = பைப்பறி, பைப்பறியன்
  பிச்சுவா > bichwa (உருது)= வீச்சு-வாள்
  பிசாத்து > bisat (உருது)= நொய்து
  பொஸ்தார் = மொத்து
  டாஸ்மார்க் - TASMAC = தமாகூ (மிழ் நாட்டு மாறுகூற்றுக் கூட்டுறவம் - Tamil Nadu Marketing Corporation)
  வைன் ஷாப்பு = தேறல் கடை, சாறாயக் கடை, வெறியகம்
  பிராது >faryad (அரபி) = முறையீடு
  பில்லி (சிங்களம்) = வைப்பு, செய்வினை; சூன்யம் = சூனியம், சூழியம்
  பினாமி > benami (உருது) = போல்மி, பகரன்
  பிஸ்தா > pistah (உருது) = பருப்பு (பெரிய பருப்பா?)
  பப்பு வேகாது = பருப்பு வேகாது! (தமிழ்ப் பருப்பு "ரு" விடுபட்டு தெலுங்கில் பப்பு ஆகும்!)
  புருடா = சும்மா, கரடி விடுதல்
  Boutique கடை > பொட்டிக் கடை (பிரெ.)= தம்பலங் கடை, மூலக்கடை
  குரங்குப் பெடல் (pedal) = குரங்குப் பதல் (பதல் = pedal)
  Phenol, பினாயில்/ பெனாயல் = ஒண்ணாறி, துயவை
  பேக்கு > bekhu (உருது)= மக்கு
  பேஜார் = கரைச்சல், வேசறவு > பேசார்
  பேதி (சங்கதம்) = கழிச்சல், வயிற்றுப்ப ோக்கு
  பைசல் > faisal (உருது)= வைத்தீர் (வைத்துத் தீர்த்தல்/ தீர்க்கை)
  அகஸ்மாத்து = எதிர்பாரா நேர்வாய், தற்செயல்
  அசல் >asl (உருது) = மூலம், முதல்
  அப்பீட்டு > up-beat (பம்பரம் விடுதலில் வரும் ஒரு நுட்பம்!) = மேலடி, மேலடித் தாவல்
  அபேஸ் > apace = துடுங்கவர் பு
  அனாமத்து > amanat (உருது)= பேரத்து,பே ற்றது
  all right = எல்லாஞ்சரி
  ஆஜார் > hazir (பாரசிகம்) = நேர்வரல்
  உடான்சு > udan (உருது) = பகடியுரை
  உதார் (உருது) = வெற்றுவீம் பு , அலம்பல் காட்டுதல்
  crack = கிறுக்கு
  hold-on = நிப்பாட்டு
  over-take = முன்னுந்து , உச்சிடு
  கக்கூசு (தச்சு= dutch)= கழிப்பறை
  கஞ்சா (உருது) = குல்லை, கஞ்சம்
  கப்சா (உருது)= தொக்கடி
  come on = முன்வா! முன்னேறிவா !
  கர்மம் = கருமம்
  கலாட்டா (உருது)= கலகாட்டம், கலாம்
  காலி (உருது) = தீர்கை, போகை,போச்ச !
  கில்லாடி (மராத்தி)= சுளுகன், சுழியன் (ஈழ. வழக்கு); ஜக ஜாலக் கில்லாடி = உலகமா சுழியன்
  குசால் > khusal (உருது) = ஆர்களி
  குஷி (உருது)= களிப்பு, களி
  குஸ்தி (உருது)= கைப்போர்
  கேப்மாறி (cap + மாறி) = நயனிலி, கவிமாறி
  கேடி (K.D. Known Depredator ) = பழங்கள்ளன்
  கோதா > godha (உருது)= மற்களம்
  கோல்மால் (உருது)= குழப்பவினை
  சட்னி (இந்தி)= துவையல்
  சபாஷ் = நனிநன்று!
  சர்க்கார் (உருது)= ஆள்வோர்
  சர்பத்து (உருது) = நறுமட்டு
  சரூர் > zarur (பாரசிகம்) = கடிது, விரைவு
  சல்லீசு (உருது)= எண்மையா
  சாம்பார் (மராத்தி)= கூட்டம்பு
  சாயா (மலையாளம்)= சாயம், சாயநீர்
  சால்ஜாப்பு (உருது)= சாக்குப்போ க்கு
  சிக்குன் குனியா > chi-kum guniya (சப்பானியம ) = எரி குன்னியம், மொளி முறிச்சான் நோய்
  சேட்டு = வடசெட்டி
  சேடைவைத்தல ் = தோளியடித்த ல்
  ஜேப்பு (உருது)= பக்கு; ஜேப்படித் திருடன் = பக்கடித்/ பைப்பறி திருடன்
  சைட் அடித்தல் = கண்டின்புற ுதல், காட்சிநோக் கல், காத்துவாங் குதல்
  உதவாக்கரை = உதவாக்கடை
  Last edited by karki; 01-28-2010 at 06:39 PM.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 14. #54

  Default

  ஓசி >On Governmental Service= கைப்பேறு, பரி-பேறு (பரி =free)
  O.K = ஏற்பே!
  சோதா = நோஞ்சு, சப்பரை, சோதா
  சோப்புத் போடுதல் = வழலை போடுதல்/தேய்த்தல்
  டபாய்த்தல் (உருது)= கரவடித்தல் , ஏய்த்தல்
  டப்பா (உருது) = அடைப்பி
  டகல், டகால்ட்டி = புரட்டு ; டகல்பாச்சி (உருது) = புரட்டன்
  டங்கு-வார் (உருது)= பரி-வார்
  ரிக்கார்ட் டான்சு = வட்டு நடனம்
  டீக் (இந்தி) = மிடுக்கு
  டேரா போடுதல் = முகாமிடல், கூடாரமிடல்
  dose கொடுத்தல் = திட்டுக் கொடுத்தல்
  தபா > dafa (அரபி) = முறை, வாட்டி, தடவை
  தாஜா (உருது)= குழையடித்த ல்
  மக்கர் = சழக்கு
  nut = மரை ; bolt = சுரை
  போணி (உருது)= முதன்மாறு
  forgery = பொய்யொப்பம ், அழிகட்டு
  fraud = சுழலை, அணாப்பு, ஏய்ப்பு
  மசாலா = உசிலை; கராம் மசாலா = காரவுசிலை
  மவுசு > mauz (அரபி) = பகட்டாரம் , நனிக்கவர்ம ை
  மஸ்தான் = மதன்
  மஜா (உருது)= இன்சுவை, செமை
  மாமூல் (அரபி) = வழமைப்படி
  மார்வாடி = மார்வாரகன்
  மாஜி > mazun (உருது) = முந்தின
  மைனர் = இளவர், நுணுவர்
  rowdy = அரம்பன், காடையன்
  ரஸ்தா (உருது)= பெரும்பாட் டை
  ராவடி (உருது)= அடாவடி
  ராவுதல் > ravine = கொண்டோடுதல ், அராவுதல்
  ராஸ்கல் = வீணன், போக்கிலி
  ரேக்ளா race= ஓரியனூர்தி ஓட்டம்
  ரூட் = சுற்றை ; ரூட்டு போடுதல் = சுற்றையிடல ், சுத்திக் கொண்டிருத் தல்
  ரீல் = சுருள், சுருணை (ரொம்பச் சுத்தாதே! சுருள் விடாதே!)
  ரோதனை = தொந்தரை
  ration = நயவிலை; ரேஷன் கடை = நயவிலைக்கட ை;
  ரோந்து = காவலுலா
  லகான் (உருது)= வள்பு
  லத்தி = குணில் ; லத்தி charge = குணிலடி
  லடாய் (சிந்துத்த னி) = வாய்க்கலாம ்
  லாக்கப் = பூட்டுப்பா டு
  லாட்டரி = பரிசடம்
  லாயக்கு (உருது)= பொருத்தம், தகுதி
  லூசு = தளர்த்தி, கழண்டது
  லோல்படுதல் = அலையுறுதல் , திண்டாடுதல ்; லோலன் = ஆடித்திரிந ன், பெண்பித்தன ்
  வசூல் (உருது)= ஈட்டல், தண்டல்; வசூல்ராஜா = ஈட்டலரசு
  வத்தி = தீக்குச்சி
  வஸ்தாது (உருது)= மல்வல்லன், ஆசான்
  வஸ்து (உருது)= சாறம்
  பான்பராக் = திரையல்
  ஜகா வாங்குதல் (சிந்துத்த னி) = பின் வாங்குதல், தாட்பதி அகலல்
  ஜமாய்த்தல் (உருது)= வெளுத்துக் கட்டுதல்
  ஜல்சா (உருது) = களிவிருந்த ு
  ஜல்லியடித் தல் = சில்லியடித ்தல்; ஜல்லி = சில்லி
  ஜாகை (உருது)= இருப்பிடம்
  ஜால்ரா (உருது)= சல்லரி, தாளம்; சல்லரி போடுதல் = ஜால்ரா போடுதல்
  ஜிகினா (உருது)= ஒண்டகடு, மினுக்கு
  ஜுஜுபி = செவினி
  ஜோர் > zor (பாரசிகம்)= வல்லந்தம்
  ஜொள்ளு = சொள்ளு, வாணி (வாய்நீர்)
  அம்பேல் = ஐம்பேல்
  ஹோ கயா (இந்தி)= ஆகிப் போச்சு!
  டீல்ல வுடுதல் = தொங்கல்ல விடுதல்
  கலீஜ் = நழுக்கு
  சோக்கு (உருது) = பகட்டு
  கோலி soda = கோலிச் சவடு (கோலி தமிழ் தான்!)
  (B)பிகு = விகு,பிகு
  கோசரம் (தெலுங்கு)= பகரம், இணையாக, ஆக, பொருட்டு
  கர்லா கட்டை= உலமரக் கட்டை
  கட்டிங் = வெட்டு, வேட்டு

  * பல சொற்கள் அருளியின் 'அயற்சொல் அகரமுதலியி ல்' இருந்து பெறப்பட்டவ ை
  Last edited by karki; 10-05-2008 at 10:32 AM.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 15. #55

  Default  இனிமேல் விஜய் நடத்த திரைப்பட பாடல்களுக் கு எளிதாக விளக்கம் கூறி விடலாம்..

  நன்றி, கார்க்கி..

  v-
  Short Measures
  It is a wretched taste to be gratified with mediocrity when the excellent lies before us - Isaac Disraeli

 16. #56

  Default

  ஜுஜுபி = செவினி

  apdina?

  now we can thittu knowing the meaning

 17. #57

  Default

  வாசன்,
  உணவு வகைகளைப் பட்டியல் போட வேண்டும், அப்போது விஜயின் பாடல்களை இன்னும் எளிதாகப் புரிந்து கொள்ளலாம்.


  பட்டாம்பூச ்சி,
  ஜுஜுபி என்பது ஒரு பழவகை.அதைச செவினி எனத் தமிழில் அழைக்கலாம் ! ஜுஜுபி என்ற சொல் தமிழில் புதலியற்(botan ical) தேவைகளுக்க ு அப்பால் இலகு, சுளு, தூசு என்ற பொருள்களிற ் கூட பயில்கிறது . திருவாளர் இரசினிக்கா ந்து அதிகம் பயன்படுத்த ிய சொற்களில் ஒன்றாக இதனைக் கருதலாம்.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 18. #58

  Default

  சோதா = நோஞ்சு, சப்பரை


  karki ithukku meaning???

  yaso

 19. #59

  Default

  சோதா-க்கும் யசோதாக்கும ் ஒரு சம்பந்தமும ் இல்லீங்கோ..

  சோதா --> உடலில் வலிமை (சக்தி) இல்லதவன்(ள ).. அப்படின்னு அர்த்தம்..

  opposite of பயில்வான்.. "என்னடா இப்படி ஒரு நாள் காய்ச்சல இளைச்சு நோஞ்சானாயி ட்ட" அப்படின்னு சொல்ல கேள்விப் பட்டு இருப்பீங்க ளே.. அதே தான்..

  v-
  Short Measures
  It is a wretched taste to be gratified with mediocrity when the excellent lies before us - Isaac Disraeli

 20. #60

  Default

  Quote Originally Posted by vasan View Post
  சோதா-க்கும் யசோதாக்கும ் ஒரு சம்பந்தமும ் இல்லீங்கோ..

  சோதா --> உடலில் வலிமை (சக்தி) இல்லதவன்(ள ).. அப்படின்னு அர்த்தம்..

  opposite of பயில்வான்.. "என்னடா இப்படி ஒரு நாள் காய்ச்சல இளைச்சு நோஞ்சானாயி ட்ட" அப்படின்னு சொல்ல கேள்விப் பட்டு இருப்பீங்க ளே.. அதே தான்..

  v-
  Naan onnum appadi ninaikaliye...

  Btw...thanks for the meaning...

  yaso

+ Reply to Thread
Page 3 of 8 FirstFirst 1234567 ... LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts