எம் முகவரி - Page 8
+ Reply to Thread
Page 8 of 8 FirstFirst ... 45678
Results 141 to 143 of 143

Thread: எம் முகவரி

 1. #141

  Default

  அ.இர.இரகுமா ் இசையமைத்து "கணுக்கங்க ் (Connections)" என ஒரு இசைச்சுவடி வெளிவந்துள ்ளது. அதில் அய்யன் வள்ளுவனின் தமிழ் மறையாம் திருக் குறளிலிருந ்து -தமிழியர் பெரிதாகக் கருதும்- மானம் என்ற அதிகாரத் திலிருந்து அனைத்துக் குறட் பாக்களும் தமிழில் பெண்பாடகி பாட Blaze-இன் குரலில் ஆங்கிலத்தி லுமாக வந்திருக்க ிறது. இசை நன்றாகவே இருக்கிறது .. நல்ல முயற்சி! மேலேற் றியிருக்கி றேன், கேட்டுப் பாருங்கள்!!

  http://www.esnips.com/doc/d7df8e9d-e...59f/Kural-Sony

  மானம்


  இன்றி அமையாச் சிறப்பின ஆயினும் குன்ற வருப விடல்.
  961
  Though linked to splendours man no otherwise may gain,
  Reject each act that may thine honour's clearness stain.

  Actions that would degrade (one's) family should not be done; though they may be so important that not doing them would end in death.

  சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே சீரொடு பேராண்மை வேண்டு பவர்.
  962
  Who seek with glory to combine honour's untarnished fame,
  Do no inglorious deeds, though men accord them glory's name.

  Those who desire (to maintain their) honour, will surely do nothing dishonourable, even for the sake of fame.

  பெருக்கத்த ு வேண்டும் பணிதல் சிறிய சுருக்கத்த ு வேண்டும் உயர்வு.
  963
  Bow down thy soul, with increase blest, in happy hour;
  Lift up thy heart, when stript of all by fortune's power.

  In great prosperity humility is becoming; dignity, in great adversity.

  தலையின் இழிந்த மயிரனையர் மாந்தர் நிலையின் இழிந்தக் கடை.
  964
  Like hairs from off the head that fall to earth,
  When fall'n from high estate are men of noble birth.

  They who have fallen from their (high) position are like the hair which has fallen from the head.

  குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ குன்றி அனைய செயின்.
  965
  If meanness, slight as 'abrus' grain, by men be wrought,
  Though like a hill their high estate, they sink to nought.

  Even those who are exalted like a hill will be thought low, if they commit deeds that are debasing.

  புகழ் இன்றால் புத்தேள் நாட்டு உய்யாதால் என்மற்று இகழ்வார்பி ன் சென்று நிலை.
  966
  It yields no praise, nor to the land of Gods throws wide the gate:
  Why follow men who scorn, and at their bidding wait?

  Of what good is it (for the high-born) to go and stand in vain before those who revile him ? it only brings him loss of honour and exclusion from heaven.

  ஒட் டார்பின் சென்றொருவன ் வாழ்தலின் அந்நிலையே
  கெட்டான் எனப்படுதல் நன்று.

  967
  Better 'twere said, 'He's perished!' than to gain
  The means to live, following in foeman's train.

  It is better for a man to be said of him that he died in his usual state than that he eked out his life by following those who disgraced him.

  மருந்தோமற் று ஊன்ஓம்பும் வாழ்க்கை பெருந்தகைம ை பீடழிய வந்த இடத்து.
  968
  When high estate has lost its pride of honour meet,
  Is life, that nurses this poor flesh, as nectar sweet?

  For the high-born to keep their body in life when their honour is gone will certainly not prove a remedy against death.

  மயிர்நீப்ப ின் வாழாக் கவரிமா அன்னார் உயிர்நீப்ப ர் மானம் வரின்.
  969
  Like the wild ox that, of its tuft bereft, will pine away,
  Are those who, of their honour shorn, will quit the light of day.

  Those who give up (their) life when (their) honour is at stake are like the yark which kills itself at the loss of (even one of) its hairs.

  இளிவரின் வாழாத மானம் உடையார் ஒளிதொழுது ஏத்தும் உலகு.
  970
  Who, when dishonour comes, refuse to live, their honoured memory
  Will live in worship and applause of all the world for aye!

  The world will (always) praise and adore the fame of the honourable who would rather die than.
  Last edited by karki; 07-11-2009 at 09:31 AM.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

 2. #142

  Default

  உதைப்பந்து


  "கவல்>கவள்+த ு>கவடு; இரண்டாகப் பிரிந்து நிறகும் கிளை; கால்கவட்டை ; ஆங்கிலக் goal -ற்கும் இது தன் அடிப்படை!!! இங்கே goal என்பதன் ஆங்கிலப் பொருள் என்னை இப்படி எழுத வைத்தது.- முனைவர். இராம.கி
  football = கால் பந்து ; kicker, soccer = உதைப்பந்து
  to play football = (உதை/ காற் -ப்)பந்தாடு ல், பந்தடித்தல ்
  football club = கால் பந்துக் குழும்பு (கழகம்); sports club = பொருதுக் குழும்பு
  goal = கவல்; golden goal = தங்கக் கவல்; hat-trick = முத்தாரம்
  goal keeper = கவலாளி; goalie = கவலி
  goal post = கவற் கம்பம்
  own goal = தற் கவல் ; same side goal = தற்கவிழ்ப் பு

  team = தொகுவம், தோமம், அணி
  reserve = சேர்வை, இருப்பு
  captain = தாச்சி, ஆத்தன்
  referee = ஆட்டநடுவர்
  linesman = கோட்டாள்

  ஆடுகளப் பொதிப்புகள ்
  back = பின்னங்கார ர்; defender = தடுநர், காப்பாளர்
  midfielder = நடுக்களத்த ான்; attacking midfielder = தாக்கும் நடுகளத்தான ்;
  defensive midfielder = காக்கும் நடுகளத்தான ்; central midfielder = நண்நடுகளத் தான்
  libero, sweeper = முன்னேறி, பருவுநர்; stopper = நிறுத்தி, நிறுத்துநர ்
  striker/ forwards = ஓட்டுநர், புறவரி ; attacker = தாக்குநர்; finisher = முற்றி
  joker = உருவி

  ஆட்ட நுட்பத் தீர்மங்கள்
  corner kick = மூலையெத்து , மூலையடி
  to kick = எத்துதல், உதைத்தல்; kick (n) = எத்து, உதை
  free kick = கட்டிலா உதை; indirect free kick = அநேர் உதை, நேரிலா உதை
  kick off = உள்ளடி
  penalty kick = தண்ட உதை ; penalty shootout = தண்ட அடி
  goal-kick = கவலுதை
  pass = கடவு; passing (v) = கடவுதல்; missplaced pass = தவறிய கடவு
  chest pass = நெஞ்சாங் கடவு
  one-two pass = இரட்டைக் கடவு
  to shoot = அடித்தல் ; shoot / shoot out = அடிப்பு, அடி
  dribbling = வெட்டுதல், கோட்டுவாய் த்தல்
  to head = உவ்விடுதல் , உக்கமாடல் ; header = உவ்விடி, தலையடி
  back header = பின்னந் தலையடி
  diving header= பறந்தடி
  flick header = படக்கடி (படக்கு = flick)
  throw-in = உள்ளெறி, உள்ளெறிவு (n)
  cross = குறுக்கடி
  breakaway = ஊடறுப்பு
  nutmeg / tunnel = காலூடி
  straddle = பறிமறித்தல ், இடைமறித்தல ்
  to back-heel the ball / a goal = குதியாற் தட்டுதல், பின்னங்கால ாற் கவலிடுதல்
  bicycle kick / overhead kick = சுழலுதை, சுழன்றடி; scissors kick = கத்திரி உதை
  man-to-man marking = ஆளடைத்தல், அடைத்தல்
  counterattack = எதிர்த்தாக ்குதல், எதிரடி
  instep drive = உள்ளடித் துரவு
  instep pass = உள்ளடிக் கடவு
  charging = கொள்ளுகை, கொள்ளுதல்
  streched leg = நீட்டிய கால்
  foot trap = காற் தடை
  shielding = தடுத்தாடுத ல்
  clearing = துலக்குதல்
  tackle = சமாளித்தாட ல்
  cut back = கெத்து, கொளுவடி
  to parry = விடைத்தல், சிலம்பாடுத ல்
  juggling = சமன்காட்டு தல்
  to substitute = பதிலிடுதல் , மாற்றிடுதல ்
  dummy run = வெற்றோட்டம ்

  களத் தீர்மங்கள்
  home ground = சொந்தக்/ வீட்டுக் களம்; home team = வீட்டுத் தொகுவம்,வீ ்டணி
  away game = வெளிக் களம் ; visiting team = வந்த தொகுவம்
  field = ஆடுகளம்
  touchline = தொடுகோடு
  corner flag = மூலைக் கொடி
  center circle = நடுவ வட்டம்
  sideline = பக்ககோடு
  penalty area = தண்டப் பரப்பு
  advantage rule = ஆக்கப்பாட் டு விதி, பயப்பு விதி ; advantage = ஆக்கப்பாடு , பயப்பு
  foul = வழுவு; tactical foul = தந்திர வழுவு, அடுவரை வழுவு
  offside = விடுபுறம்
  draw / tie = சமன், சிமிழ்ப்பு , இழுபறி / இழுபறிநிலை
  red card = சிவப்பு அட்டை
  playtime= ஆட்டநேரம்; halftime = இடைவேளை

  wall = அரண்
  handball = கைப்பந்து, கை
  ball possession = பந்திருப்ப ு
  ball carrier = பந்து காவி
  additional time = கூடுதல் நேரம்; extra time = உதிரி நேரம்
  pickax= குதிநுனி
  line up = வரிநிலை ; roster = களநிலை வரைவு, பொதிப்புவர ை
  position= பொதிப்பு

  amateur = விழைச்செயல ர் (amateur footballer = விழைச்செயல ் ஆட்டக்காரர ்)
  professional = வினைத்தகைவ ர் (professional footballer = வினைத்தகை ஆட்டக்காரர ்)
  hooligan = காடையன்; bengal firework =வங்கத் தீப்பந்து
  streaker = கவனந்தேடி, ஆட்டக்குழப ்பி
  jersey/ tricot = அல்லம் (அல்லுதல் = to knit)
  shinguard = காற்காப்பு
  cleat / stud = முளை

  FIFA = அனைத்துல உதைப்பந்தா ட்டக் கூட்டமைப்ப ு: அ.உ.கூ
  league = சம்மேளனம், ஒன்றகம் ; Premier league = பெருமச் சம்மேளனம்
  federation = கூட்டமைப்ப ு
  friendly match = நட்புறவு ஆட்டம்
  championship = வாகையர் ஆட்டம்
  world cup = உலகக் கிண்ணம்; qualification match/ round= தகுதிகாண் ஆட்டம்/ சுற்று;
  Champions league = வாகையர் சம்மேளனம்
  UEFA = இரோப்பிய உதைப்பந்தா ட்டக் கூட்டமைப்ப ு;.உ.கூ
  Archilles`tendon tear = புறங்கால்-தசைக் கிழிவு
  cruciate rupture = முழங்காற்ப ட்டி முறிவு
  Last edited by karki; 05-21-2010 at 08:53 PM.

 3. #143

  Default

  கரிபியன் தீவுகளில் தமிழர்

  *கரிபியன் தீவுகள் எனும் புவியியற் தீர்மம் தென் அமெரிக்காவ ில் உள்ள 15 நாடுகளைக் குறிக்கிறத ு. அதில் முகமையான நாடுகள் பிரெஞ்சு கயானா, பிரிட்டிஷ் கயானா, டச்சு கயானா மற்றும் திரிநிடாட் டு - தொபேகோ. பிரெஞ்சு, பிரிட்டிசு கயானாக்கள் ஒன்றாகி அப்பகுதியே இப்போது கயானா எனப் படுகிறது. டச்சு கயானாவின் தற்காலப் பெயர் சுரிநாம்.

  * கயானா எனும் ஆற்றின் பெயரே இப்பைதிரங் களின் பெயரானது.

  *கயானாவில் 45% விழுக்காடு இந்தியர். அதில் 15% விழுக்காடு மதராசிகள் எனப்படும் தமிழர், தெலுங்கர். இந்திய மொழிகள் வழக்கொழிந் து ஆங்கிலமே அவர்களின் வழக்கு மொழியாக இருக்கிறது . சுரிநாமில் வட இந்தியர் தம் பிள்ளைகளுக ்கு சிந்துத்தா னி (இந்துத்தா ி) மொழியைப் பழக்குகிறா ர்கள்.

  *மதராசி கோயில்களும ், வட இந்திய மந்திர்களு ம் அங்குள்ளன. மதராசி கோயில் ஒன்றில் மதுரை வீரன்சாமி வழிபாடு உள்ளது. அங்குதான் ஒருவர் பொருள் அறியாது தமிழில் வழிபடுகிறா ர். அமைச்சரவைய ில் எலிஸ் இராமசாமி எனும் மதராசி ஒருவர் நல்வாழ்வுத ்துறை அமைச்சராக இருக்கிறார ்.

  *கயானாவின் முதல் அதிபர், செட்டி செகன். வீகாரைப் பூர்விகமாக க் கொண்டவர். ஆபிரிக்கர் - இந்தியர் ஒற்றுமைக்க ாகப் பாடுபட்டவர ். இவருக்க டுத்தவரும் , தோழருமான பர்மன் ஓர் ஆபிரிக்கர் . சம உடைமைக்கார ரான செட்டி செகன், எங்கே கூபாவின் பிடல் போல் ஆகிவிடுவார ோ என்ற கிலி அமெரிக்க மற்றும் பிரிட்டன் நாடுகளுக்க ு இருந்தது. பிரித்தானி ய மேலாண்மையக ம் இவர் ஆட்சியைக் கலைத்தது. தென்ன மெரிக்காவி ல் பொது உடைமை மனப்போக்கர ் வளர்வதை விரும்பாத அமெரிக்க உளவுநிறுவன ம் பர்மனைப் பிரித்து ஆபிரிக்கர் கையை ஓங்க வைத்து, செட்டி செகன் வளர்வதை தடுக்க முயன்றது. ஆபிரிக்கர் - இந்தியர் ஒற்றுமை குலைந்தது! எதிர்காலம் குறித்த அச்சத்தில் பல கயானா இந்தியர் அமெரிக்கா மற்றும் ஆங்கில அகம் நோக்கி நகர்ந்தனர் . நியூயோர்க் கில் கயானா இந்தியர் என்ற தனிப் பகுதியே உள்ளது!

  *தற்கால அதிபர் பரத் செகதேவ், செட்டி செகனின் கட்சியைச் சேர்ந்தவர் தான். தந்தை வழியில் வீகாரத்தைய ும் (பீகார்), தாய்வழியில ் சென்னை மாகாணத்தைய ும் பூர்விகமாக க் கொண்டவர்.

  *ஆபிரிக்க அடிமைகளை இறக்குமதி செய்து சுரண்டல் யாவாரம் நடத்திய இங்கிலாந்த ில், 1834ல் அடிமைத்தனம ் ஒழிக்கப் பட்டது. தனது குடியேற்ற நாடுகளில் வேலைக்கு ஆட்கள் தேவைப் பட்ட போது, உதயமானது தான் கூலிகளை அழைக்கும் திட்டம். ஏலவே மொரிசியசுக ்கு இப்படித் தமிழர்களை அனுப்பி இருந்தனர். 1837ல் டொமரரா பகுதிக்கு காளிக்கோட் டப் (கொல்கத்தா) பகுதி மலைநாட்டு மக்களை தோட்ட வேலைக்கு அழைத்தெடுத ்தனர் கிழக்கிந்த ியக் கும்பனிக்க ாரர். 90 நாட்கள் பயணித்து 406 பேர் கயானா வந்தடைந்தன ர். இவர்கள் பயணம் பற்றிக் குறிப்பிடு ம் R.Dutt என்பார், இவர்கள் இறக்கப் பட்டதை உயிருள்ள மனித மூட்டைகள் (Cargos of living human souls) இறக்கப் பட்டதைப் போன்றதெனக் குறிக்கிறா ர். 5 ஆண்டுகளின் பின் நாடு விரும்பினா ல் நாடு திரும்பலாம ் எனக் கூறப் பட்டது. வந்தவர்களோ கயானாவிலே தங்கிவிட்ட னர்.

  *கூலம் = தவசம் (தானியம்), இதுவே அன்றாடம் வேலை முடிவில் தொழிலாளருக ்குச் சம்பளமாகக் கொடுக்கப் பட்டது. அதிலிருந்த ு கூலி என்ற சொல் உண்டானது (கூலத்துக் ாய் வேலை செய்வோர்!). இதுவே பிற்பாடு உலகெங்கும் தொழிலாளராக ச் சென்ற தமிழரைக் குறிக்கப் பயனானது!

  *கயானாவில் உள்ள தமிழர், தெலுங்கர், வீகாரிகள் இந்தியா விலிருந்து கப்பலிற் சென்று இறங்கியதும ் அவர்கள் வந்த தேதி, கப்பல் பெயர், குடும்ப விவரம் பதித்த தாள்கள் அவர்களுக்க ு வழங்கப் படும். 300 ஆண்டுகளுக் கு முன் வழங்கப் பட்ட தாள் இன்னும் ஓரிருவரிடம ் தாம் உள்ளன.

  * கயானா மதராசிகள் பெரும்பான் மையா னோருக்குத் தமிழ் தெரியாது. ஏதோ ஒரு சில சொற்களைக் கூறி வந்த சில முதியோரும் மறைந்து விட்டனர். அவர்களின் சமயமொழி இன்னும் தமிழாகத்தா ன் இருக்கிறது . பூசை செய்கையில் தமிழ்ப் பா வரிகளே வருகின்றன. அவற்றை ஆங்கிலத்தி ல் எழுதிப் படிக்கின்ற னர்.

  *தமிழர் Berbice பகுதியில் நிறைந்துள் ளனர்.

  *தமிழர் பெயர்கள் திரிந்து வழங்கப் படுகின்றன : கா. முத்தம்மா - Muttamma, வீராயி - Veerai ஊர்மிளா - Mi Mala, பெருமாள் - Parmal.

  - பெரும்பாலா ன செய்திகள் முனைவர் சனார்த்தனத ்தின் கயானாவில் தமிழர்கள் எனும் நூலிலிருந் து..
  Last edited by karki; 05-21-2010 at 06:18 PM.
  இப்போர் எம்மோடு தொடங்கவுமி ல்லை எம் வாழ்நாளில் முடியப் போவதுமில்ல ை -பகத்

+ Reply to Thread
Page 8 of 8 FirstFirst ... 45678

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts