நண்பர்களே,

கேதார்நாத் ஸ்தலத்துக் கு மழை வெள்ளத்தால ் நேர்ந்துள் ள பேரழிவின் புகைபடத்தை பார்க்கும் போது அந்த கோவிலின் வலதுபுறமாய ் (படத்தில் இடதுபுரம்) காணப்படவேண ்டிய சங்ககரமடத் தைக் காண முடியவில்ல ை. அங்குதான் ஆதி சங்கரரின் சமாதி அமைந்திருந ்தது. இது ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பாகும் .