காதலெனும் சங்கீதம் கண்களுக்கு ள் பாய்ந்து விட்டால் துள்ளாத மனமும் துள்ளும்