Backlinks là những kết liên đến một website. Đặt kết liên Website ban sơ cực kỳ quan yếu (trước khi sự xuất hiện trên các công cụ lớp) như là một phương tiện chính của trang web chuyển hướng;
hiện tại ý nghĩa của backlinks nằm trong tối ưu hóa phương tiện lớp (SEO). Số lượng Backlink (kết liên) là một trong những dấu hiệu của sự phổ biến hay tầm quan yếu của một trang web

Chúng tôi ở đây giúp bạn đặt backlink, đàm luận kết liên giữa các trang web (Hiện có > 1000 Website. Danh sách Website đặt kết liên bạn xem tại ĐÂY hệ thống sẽ luôn được cập nhật thêm nhiều site mới )
Hơn nữa ngoài ý nghĩa về SEO, việc liên kết đến một số lượng lớn Website khác giúp truyền bá và tiếp cận được với nhiều người hơn từ nhiều nguồn khác nhau tăng dịp tiếp cận được nguồn khách hàng tiềm năng
Báo giá: 1000 kết liên Website/ 1000 Site/ 30 ngày/ Giá 100KĐT: 0934225077
Bạn chủ động theo dõi các kết liên của mình như sau

http://thươnghiệutôiyêu.vn/lphid2.html