வீடியோக்கள ை இங்கு பதிவேற்ற இயலாததால் எனது ப்ளாகின் லிங்க்-ஐ தரவேண்டியத ாகிவிட்டது . தவறானால் மன்னிக்கவு ம் & இப்பதிவை நீக்கிவிடு க.


மருதாணி அரைக்காமல் இட்டுக்கொள ்வது எப்படி?


http://thirukkalai.blogspot.com/2018/10/1.html

அன்பன்
சபரி