மணிகட்டில் கட்டும் மணி ஐ காட்டும் இய ந் திரம் ---- Watch
மேலாளர் -MANAGER
முது நிலைமேலாளர ் - Senior manager
குழம்பி -coffee